ارائه مدل تدوین استراتژی های چابکی با استفاده از SWOT و فرایند تحلیل شبکه ای

نویسنده:

ارائه مدل تدوین استراتژی های چابکی با استفاده از SWOT و فرایند تحلیل شبکه ای

محسن جهانبازی

چکیدهپژوهش حاضر به دنبال آن است تا با ارزیابی چابکی سازمان و محیط آن، یک مدل منسجم و یکپارچه را برای تدوین استراتژی های چابکی ارائه نماید.در این پژوهش توصیفی پیمایشی، جامعه آماری، شرکت پگاه اصفهان است که پس از تشکیل کمیته راهبری انتقال به چابکی، توانمندی های کلیدی چابکی در ۷ حوزه با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی، شناسایی و استخراج شدند و میزان برخورداری شرکت از این توانمندی ها مورد ارزیابی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف سازمانی تعیین شد. از طرف دیگر متغیرهای محیطی که همان محرک های چابکی مدل شریفی و ژانگ هستند از لحاظ وضعیت و تأثیر آن بر شرکت، ارزیابی شده تا فرصت ها و تهدیدات محیطی شناسایی شوند. سپس با تشکیل ماتریس SWOT ، استراتژی های چابکی تدوین شد. در مرحله ی آخر با طراحی و به کارگیری روش ANP، استراتژی ها وزن دهی و اولویت بندی شدند. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان دهنده برتری استراتژی های استفاده شرکت از فن آوری های جدید در طراحی، تولید و معرفی محصولات جدید در کوتاه ترین زمان، مهندسی همزمان و واکنش سریع نسبت به نیازمندی های بازار و ایجاد تغییرات ضروری جهت بهبود چابکی شرکت نسبت به سایر استراتژی هاست.

واژگان کلیدی: توانمندی های کلیدی چابکی، محرک های چابکی، استراتژی چابکی، مدل SWOT، مدل ANP، مهندسی همزمان

 

A model for Developing agile strategies using SWOT and Analytic Network Process

Mohsen jahanbazi

Abstract

This study follow it to evaluate the agility of the organization and its environment, provide a integrated model for developing agility strategies.In this descriptive survey study, statistical population is the Pegah Esfahan that after the formation of the Steering Committee of transition to agility, agility key capabilities been recognized and extracted in seven areas using a matrix of paired comparisons and level availability  the company of these capabilities were assessed And the strengths and weaknesses of the organization were determined. On the other side environmental variables that are same agility drivers of Sharifi and Zhang model, in terms of Status and its impact on the company, assessed to identify environmental opportunities and threats. Then by forming a matrix SWOT, agility strategies were developed. In the final stage of the design and application of ANP, strategies were weighted and prioritized.The results of the study show the superiority of the strategy of the company’s use of new technologies in the design, production and introduction of new products in the shortest time, concurrent engineering and quick response to market requirements and make the necessary changes to improve the agility of enterprise is compared to other strategies.

Key words: Key capabilities of agility, drivers agility, agility strategies, SWOT, ANP, concurrent engineering

 

 

 

 

 

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود