ارزیابی اثربخشی دوره‌های کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت کارکنان پشتیبانی امور دام کشور بر اساس سطوح ۱ و ۲ الگوی کریک پاتریک

نویسنده:

ارزیابی اثربخشی دورههای کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت کارکنان پشتیبانی امور دام کشور بر اساس سطوح ۱ و ۲ الگوی کریک پاتریک

قاسم خدادادی، سعید مشتاقی، جواد شیرکرمی

 

چکیده: این پژوهش از نوع کاربردی، و با روش پیمایشی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامۀ استاندارد شده بوده است‌. جامعه‌آماری در این تحقیق شامل۱۶۰ نفر از کارکنان شرکت سهامی ‌پشتیبانی امور دام کشور می‌باشند که در دوره‌های آموزشی؛ مدیریت ریسک، حسابداری و حسابرسی، مدیریت بازاریابی، مدیریت زمان، و آشنایی با اصول ارزشیابی کارکنان شرکت داشته‌اند و از طریق سرشماری انتخاب شده‌اند‌. به منظور تعیین روایی پرسشنامه، از نقطه نظرات و پیشنهادهای اساتید، محققان، کارشناسان و صاحبنظران استفاده شد و اعتبار پرسشنامه‌های تحقیق از طریق ضریب آلفای کرنباخ برای بخشهای مختلف پرسشنامه بیشتر از  ۹۲/۰ و برای کل پرسشنامه برابر ۹۵/۰ شد که نشان‌دهنده اعتبار مناسب پرسشنامه می‌باشد. نتایج حاصل از آزمون نشان داد که بین میانگین میزان تحقق اهداف دوره‌های آموزشی، کیفیت محتوای دوره‌های آموزشی، مناسب بودن نحوه اجرای دوره‌های آموزشی، مطلوب بودن حوزه فعالیت آموزشگران، نحوۀ ارزشیابی دوره‌های آموزشی و سطح یادگیری فراگیران در مراکز آموزشی پشتیبانی امور دام کشور با میانگین جامعه (توزیع مورد انتظار) اختلاف معنی‌داری وجود دارد‌. همچنین نتایج حاصل از آزمون pair t-test   نشان داد بین دو مجموعه نمرات پیش‌آزمون وپس آزمون اختلاف معنی‌داری درسطح ۱ درصد خطا وجود دارد‌.

واژگان کلیدی: دوره های کوتاه مدت، آموزش ضمن خدمت، پشتیبانی امور دام، الگوی کریک پاتریک.

 

 

Evaluating the Effectiveness of Short-Term Training Courses in Support of Livestock Support Workers on the Level 1 and 2 Patterns of Creek Patrick

Ghasem Khodadadi, Saeed Moshtaghi, Javad Shirkarami

 

Abstract: This research is descriptive and survey method. The research tool was a standardized questionnaire. The statistical population of this study includes 160 employees of the company’s support firm Amordam of Iran. They participated in 5 training courses: risk management, accounting and auditing, marketing management, time management, and familiarization with the evaluation principles of the employees. In order to determine the validity of the questionnaire, the opinions and suggestions of professors, researchers and experts were used and the validity of the questionnaires was 0.95 through the Cronbach’s alpha coefficient. The results of the test showed that there was a significant relationship between the average achievement of the goals of the training courses, the quality of the content, the appropriateness of the implementation of the courses, the desirability of the activity area of the coaches, the assessment of the training courses and the level of learning of learners in the educational centers with the community average (distribution of the case Expectation) there is a significant difference. The results of the pair t-test showed that there is a significant difference between the two sets of pre-test and post-test scores in the 1% error rate. In other words, the level of learning of the participants in the short-term training course was also favorable.

keywords: Short-term courses, In-service training, Livestock affairs support, Creek Patrick pattern.

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود