اعضای هیات تحریریه

نویسنده: :. - 1397/08/06
صاحب امتیاز:  کهگیلویه و بویراحمد- گچساران- دانشگاه علمی کاربردی گچساران(۱) 
مدیر مسئول:  دکتر
سردبیر:  دکتر علی کارشناسان
مدیر اجرایی: