بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه کارکنان شرکت پالایش نفت لاوان)

نویسنده:

بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه کارکنان شرکت پالایش نفت لاوان)

طاهره بهمنی(نویسنده مسئول)، محمد سرمست

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان شرکت پالایش نفت لاوان  می­باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه اجرای تحقیق یک توصیفی همبستگی می­باشد. جامعه آماری تحقیق همه کارمندان شرکت پالایش نفت لاوان در سال ۱۳۹۶ بوده است که تعدادشان ۱۱۶۰ نفربوده و با بهره گرفتن از فرمول کوکران تعداد ۲۸۹ به عنوان نمونه تحقیق به صورت تصادفی انتخاب شده اند. در این تحقیق از پرسشنامه فضیلت سازمانی کمرون و همکاران(۲۰۰۴) و رفتار شهروندی پادساکف و همکاران(۱۹۹۰) و در تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سطح معنی داری ۰۰۱/۰‌ (۰۱/P<) همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: فضیلت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، شرکت پالایش نفت لاوان.

 

 The study of relationship between organizational virtue and organizational citizenship behavior(Study of employeez of lavan Oil Refining Company)

Tahereh Bahmani Ph.D, Mohammad Sarmast

Abstract

The main purpose of this research is to investigate the relationship between organizational virtue with organizational citizenship behavior (studied by employees of  Lavan Oil Refining Company) . in terms of applied purpose and how the research is carried ot, this reseach is descriptive correlaction. The statistical population of the research is all employees of Lavan Oil Refining Company in 1396. The population of this community  was 1160, by using cocharan formula, 289 persons were chosen as a research sample. In this research, the organizational virtues questionnaires, Cameron et al. (2004) and  Citizenship Behavior, and others (1990) have been used. In analyzing the research data, descriptive and inferential statistics were used. The results of the research showed that there is a direct and significant correlation between organizational virtue and organizational citizenship behavior at the significant level (P <0.01). All of the research hypotheses were confirmed.

key words: Organizational Virtue, Organizational Citizenship Behavior, Lavan Oil Refining Company

 

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود