بررسی رابطه عملکرد نسبی مالی (کارایی)  و بازده سهام شرکت‌های  سیمان  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

نویسنده:

بررسی رابطه عملکرد نسبی مالی (کارایی)  و بازده سهام شرکتهای  سیمان  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

عبدالله حسین پور، ایمان آبادی هندیجانی

چکیده

در این پژوهش به مطالعه رابطه عملکرد نسبی مالی و بازده سهام شرکتهای  سیمان  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها می پردازیم. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شرکتهای فعال در صنعت سیمان می باشند. روش گردآوری اطلاعـات پژوهش حاضر کتابخانه ای تحلیل ضریب همبستگی پیرسون (r) و آزمون مقایسه میانگین‌های دو جامعه استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که بین عملکرد مالی نسبی و بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد و نمی توان نتیجه گرفت بازده سهام شرکتهای کارا از بازده سهام شرکت‌های ناکارا بیشتر است.

کلید واژه: عملکرد مالی نسبی، کارایی، بازده سهام، تحلیل پوششی داده‌ها، صنعت سیمان

Investigating the Relationship between Financial Performance (Performance) and Return on Equity of Cement Companies Accepted in Tehran Stock Exchange Using Data Envelopment Analysis

Abdollah Hosseinpour, Iman Abadi Hendijani

Abstract

In this research, we study the relationship between financial performance and return on shares of cement companies accepted in Tehran Stock Exchange using data envelopment analysis. The statistical population of the study is the companies accepted in Tehran Stock Exchange and the sample of companies active in the cement industry. The data gathering method of the present study was to analyze the Pearson correlation coefficient (r) and the means for comparing the means of the two societies. The results of the research indicate that there is not a significant relationship between relative financial performance and stock returns, and it can not be concluded that the returns of corporations are higher than the stock returns of inefficient companies.

Key words: relative financial performance, efficiency, stock returns, data envelopment analysis, cement industry

 

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود