بررسی و تبیین سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی بر اساس سیاست‌های کلی نظام اداری

نویسنده:

بررسی و تبیین سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی بر اساس سیاست‌های کلی نظام اداری

رامین صدیقی

چکیده

این مقاله به بررسی و تبیین سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی بر اساس سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری می‌پردازد. سازمان‌ها همواره در پی کسب دانش و استفاده از آن بوده‌اند. یکی از قابلیت‌های مهم سازمانی که می‌تواند سازمان‌ها را در جهت کسب دانش یاری نماید، سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی مفهومی کلان است که در برگیرنده ابعادی مانند اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و هنجارها است. مسئولیت اجتماعی نیز راهی است با هدف ارتقای گرایش اجتماعی برای اعتلای نظم اساسی جامعه. با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری از جانب مقام معظم رهبری می‌توان به خلق ارزش‌های مشترک میان تمامی فعالان نظام اداری پرداخت و به واسطه ساز‌و‌کارهای پیوندی، زمینه انجام اصلاحات عمیق در نظام اداری کشور را فراهم نمود. در همین راستا با اهمیتی که سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها در دنیای رقابتی امروز دارد، سازمان‌ها باید مسئولیت و تعهد و پاسخوگویی‌شان به ارباب‌رجوع و مشتریان خیلی شفاف باشد و تقویت و ترویج انسجام اجتماعی، اعتماد، صداقت، مشارکت اجتماعی و با تقویت قانون‌گرایی‌، اعمال نظارت و کنترل‌، توسعه دولت الکترونیک، تشویق و ترغیب مدیران و کارکنان خدمتگزار به مردم، باعث ترویج و گسترش سرمایه و مسئولیت اجتماعی در سازمان‌ها و جامعه شوند.

واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سیاست‌های کلی، نظام اداری

The study and explanation of social capital and social responsibility based on General policy administrative system

Ramin Sadeighi

Abstract

This paper explores and explains social capital and social responsibility based on general General policy administrative system by the Supreme Leader’s. Organizations have always been in pursuit of knowledge and its use. One of the most important organizational capabilities that can assist organizations in gaining knowledge, social capital. Social capital is a concept that encompasses large dimensions such as social trust, social participation is the norm. Social responsibility is also a way to promote social trends in order to promote the basic order of society. According to deliver the general General policy administrative system of the Supreme Leader Can create shared values among all active military pay office And through a link mechanism, the field of profound reform of the administrative system development of the country. In this regard, the importance of social capital and social responsibility for companies and organizations in today’s competitive world, Organizations have a responsibility and commitment and their accountability to client and customer is very clear And and promotes social cohesion, Trust, honesty, social participation and strengthen the rule of law, supervision and control, the development of e-government, encourage managers and employees to serve the people, The Promote and develop social capital and social responsibility in organizations and society.

Keywords: social responsibility, social capital, General policy, administrative syste

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود