تأثیر سبک­های مدیریت بر فرهنگ سازمانی در مدارس ابتدایی نواحی چهارگانه اهواز

نویسنده:

تأثیر سبک­های مدیریت بر فرهنگ سازمانی در مدارس ابتدایی نواحی چهارگانه اهواز

دکتر غلامحسین برکت، نگار تهک، سیدمرتضی احمدی تبار

چکیده  

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سبک­های مدیریت بر فرهنگ سازمانی در مدارس ابتدایی نواحی چهارگانه اهواز به مرحله اجرا درآمده است. تحقیق پیش رو از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا توصیفی و از نظر ماهیت علّی است. متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی بوده که شامل متغیر مستقل سبک مدیریت و مؤلفه­های (سبک مستبدانه، سبک خیرخواهانه، سبک مشورتی و سبک مشارکتی) و متغیر وابسته فرهنگ سازمانی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق کلیه مدارس ابتدایی نواحی چهارگانه اهواز بود که از میان آنها ۳۸۴ نفر به صورت تصادفی طبقه­ای و بر اساس فرمول کوکران انتخاب گردیدند. داده­های مورد نیاز برای تحقیق از طریق پرسشنامه­های استاندارد ۲۰ سؤالی سبک مدیریت لیکرت (۱۹۶۱) و پرسشنامه استاندارد ۶۰ سؤالی فرهنگ سازمانی دنیسون (۲۰۰۰) گردآوری شدند و با استفاده از نرم­افزارهای SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که سبک مدیریت و مؤلفه­های سبک خیرخواهانه، سبک مشورتی و سبک مشارکتی بر فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و سبک مستبدانه بر فرهنگ سازمانی تأثیر منفی معنی­داری دارد.

واژه‌های کلیدی: سبک های مدیریتی(مستبدانه، خیرخواهانه، مشورتی و مشارکتی)، فرهنگی سازمانی

 

The Impact of Management Styles on Organizational Culture

Dr. Gholamhossein Barakat, Negar Takkou

Abstract

This research has been performed by the purpose the study of effect of management styles on organizational culture at elementary schools in quadruple areas of Ahvaz. This research is practical about the aim point of view, and is descriptive due to its performance view, and is scientific according to its nature. The studying variant was in form of a descriptive model that contains independent variable management styles and component’s (autocratic style, benevolent style, advisory style and collaborative style) and dependent variable of organizational culture. The statistical society of this case study is all of  teacher of elementary schools in quadruple areas of Ahvaz that number 384 people were choosing straight random randomly among all of them according to Korkan formula. The require data for research were gathered from standard questionnaire of 20 questions of management styles Likert (1961) and and then were analyzed by SPSS & AMOS software. The results of test of research hypothesis showed that management styles and components of benevolent style, advisory style and collaborative style) had positive effect and autocratic style had negative significant effect on organizational culture.

Keywords: management styles, organizational culture, elementary schools in quadruple areas of Ahvaz

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود