شناسایی و بررسی وضعیت مشخصه های مناسب تعالی سازمانی در آموزش و پرورش

نویسنده:

شناسایی و بررسی وضعیت مشخصه های مناسب تعالی سازمانی در آموزش و پرورش

علی کرم پور، جواد شیرکرمی، حبیب جاوید

چکیده

روند تغییر و تحولات پیچیده در جوامع انسانی و ظهور نظریات و اندیشه های نوین، موجب دگرگونی دیدگاه ها و برداشت ها از مفهوم کیفیت شده است. نتایج مطالعات نشان داده است که رویکردهای سنتی گذشته، دیگر جوابگوی پیچیدگی های جدید نیست. تحقق کیفیت امری اتفاقی نیست و نیازمند مدیریت نظام دار کیفیت و برنامه ریزی مناسب است. مسأله کیفیت و بهبود مستمر آن خصوصاً در حوزه آموزش، از عمده ترین اهداف ارزیابی است، که موجب کنترل کیفیت و ارتقای آموزش ها خواهد شد. بنابراین لازم است که سازمان ها، مؤسسات و واحد های آموزشی به صورت مناسب مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. مسأله تعالی و ارزیابی سازمانی، به تعیین سطوح، بخش ها، فرآیندها، زمینه های بهبود و تشخیص اقدامات اصلاحی کمک می کند. نظام مدیریت کیفیت، از رویکردهای جدید مدیریت است که هدف اساسی آن تلاش پیوسته در راستای تحقق کیفیت سازمان با تکیه بر مواردی نظیر مشتری محوری و کار شراکتی است. برنامه تعالی مدیریت در آموزش به مشارکت انسانی و مداخلات جمعی و مدیریت ثمربخش و راهبردی می انجامد که در نهایت به اصلاح، بهبود، شناسایی نیازمندی ها و توسعه آموزشگاه می انجامد.

کلمات کلیدی: نظام مدیریت کیفیت، مشخصه ها، تعالی سازمانی، آموزش و پرورش.

 

Identify and review the status of appropriate organizational excellence in education

Ali Karampoor[4],Javad Shirkarami[5],Habib Javid

Abstract:

The process of complex transformation in human societies and the emergence of new ideas have changed the views and perceptions of the concept of quality. The results of studies have shown that traditional past approaches, No longer responding to new complexities. Quality realization is not accidental and requires systematic quality management and proper planning. The issue of quality and continuous improvement, especially in the field of education, It is one of the main objectives of the evaluation, which will control the quality and enhance the training. The question of excellence and organizational evaluation helps determine the levels, sections, processes, areas for improvement and the identification of corrective actions. The quality management system is a new management approach Whose main purpose is continuous effort to achieve the quality of the organization by relying on such matters as customer-centric and collaborative work. Management excellence in education contributes to human participation and collective intervention, productive and strategic management Which ultimately leads to improvement, identification of needs and development of the school.

Keywords: Quality management system, characteristics, organizational excellence, education.

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود