نقش فناوری نوین بر سلامت روانی دانش آموزان پسر متوسطه دوره دوم در شهرستان دهلران

نویسنده:

نقش فناوری نوین بر سلامت روانی دانش آموزان پسر متوسطه دوره دوم در شهرستان دهلران

رضا خوب آیند

چکیده

علم و فناوری، خصوصاً فناوری های موجود در فضای مجازی، به سرعت در حال تغییر و تحول است. در این بین استفاده درست از این فناوری های نوین، حائز اهمیت است. فناوری های نوین، افراد بسیاری را در سنین و گروه‌های اجتماعی متفاوت، در کنار هم گرد آورده‌است و موانع زمانی و مکانی بر سر راه ارتباطات را از میان بر داشته است. اما فناوری های جدید در عین رفع مسائل و مشکلات گذشته، مسائل جدید بسیاری را نیز به وجود می آورند. از مهمترین چالش های فضای مجازی می توان به اعتیاد اینترنتی، بحران هویت، تعارض ارزش‌ها، شکاف نسل‌ها، سوءاستفاده جنسی و انزوای اجتماعی اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فناوری نوین بر سلامت روانی دانش آموزان پسر متوسطه دوره دوم در شهرستان دهلران، به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفت. نتایج حاکی از آن است که فرضیات در نظر گرفته شده در زمینه تأثیر فناوری نوین بر سلامت روانی با توجه به جنسیت و سن، وضعیت مسکن و میزان درآمد، رد شده است. یعنی بین متغیرهای یاد شده و دیدگاه های مطرح شده رابطه وجود ندارد. همچنین نظر پاسخگویان در خصوص نقش فناوری نوین بر سلامت روانی دانش آموزان با توجه به عواملی نظیر تحصیلات و شغل آنان دارای تفاوت بوده است.

کلمات کلیدی: فناوری، فضای مجازی، سلامت روان، دانش آموزان پسر.

The Role of New Technology on Mental Health of Secondary Boy Students in Dehloran City

Reza Khoob Ayand

Abstract

Science and technology, especially cyberspace technology, are changing rapidly. In the meantime, the proper use of these new technologies is important. New technologies have brought together many people from different ages and social groups and The time and place barriers of communication have been eliminated. But new technologies, while solving past problems, create many new issues. The most important challenges of cyberspace include Internet addiction, identity crisis, conflict of values, generational gap, sexual abuse and social isolation. The purpose of this study was to investigate the role of modern technology on mental health of second grade secondary school students in Dehloran, A survey was conducted using a questionnaire. The results showed that the hypothesis regarding the effect of modern technology on the mental health of children with regard to gender and age, housing status and income was rejected. There is no relationship between these variables and the views expressed. Also, respondents’ views about the role of new technology on mental health of students differed according to factors such as their education and their job.

Keywords: Technology, cyberspace, mental health, boy students.

 

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود